Az Ország-Város Játék ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a - Deal-Inform Kft. (4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28.) - az ország-város játék üzemeltetője által üzemeltetett orszagvaros.hu URL alatt elérhető honlapon megadott személyes adatok kezelése kapcsán alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Üzemeltető elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja..

Az orszagvaros.hu oldalain és az azzal összefüggő szolgáltatások nyújtása során, a felhasználók csak akkor kell, hogy bármilyen személyes adatot szolgáltassanak, ha akarnak. A játékban történő részvételnek nem feltétele a személyes adatszolgáltatás. Bizonyos szolgáltatások ugyanakkor csak néhány alapvető személyes adat közlése esetén működtethetők. Ezen adatokat a szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az adatkezelést külön szerződés alapján, saját technikai eszközeikkel az alábbi személy(ek) végezheti(k):

  • Üzemeltető: Deal-Inform Kft. (4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

  • Tárhely szolgáltató: Hetzner Online GmbH (Industrie str. 25. 91710 Gunzenhausen, Germany)
  • Online számlázó: szamlazz.hu / KBOSS.hu Kft (1031 Budapest, Záhony u. 7.)

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatait.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Adatok, amelyeket, a Felhasználó önkéntesen ad meg

3.1    Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az Üzemeltető az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: e-mail cím, név, avatar.

 

IV. Az Üzemeltető által kezelt további adatok köre (automatikusan gyűjtött adatok köre)

Amikor a felhasználó megnyitja az oldalt, vagy igénybe veszi bármilyen szolgáltatását, az adatkezelő az alábbi adatokat automatikusan gyűjti a felhasználói élmény javítása érdekében.

4.1    Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Számos célra használunk cookie-kat, mint például: a webhely bizonyos funkcióihoz, a felhasználói élmény javítására, a közösségi médiával való integráció biztosítására, illetve (célzott) hirdetések megjelenítésére. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

További információkért olvasd el a "Te döntésed" fejezetet. 

4.2    Eszköz információk: mobil eszköz adatai - beleértve a hardware típusát, az operációs rendszert, annak verzióját, egyedi eszközazonosítót, internet kapcsolati információt, ország információt.

4.3    A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

4.4    Az oldal használatáról szóló információk: a böngésző típusa, a belépés ideje, a lejátszott játékok száma, játék közbeni aktivitások, játékhoz kapcsolódó információk (pl. kérdésmegválaszolások), Geo-IP cím.

4.5    Egyéb Felhasználói engedéllyel gyűjtött adatok: a fizetéssel kapcsolatos néhány adat tárolásához. Ezeket az adatokat csak abban az esetben tároljuk, amennyiben a Felhasználó ezt jóváhagyta az a fizetésnél.

4.6    Egyéb forrásokból gyűjtött adatok köre: Felhasználó kizárólagos döntése, hogy regisztrációjához külső, úgynevezett "közösségi oldali felhasználó azonosítóját" használja fel. Ez esetben az üzemeltető például hozzájut olyan adatokhoz, mint például a Felhasználó neve. Az, hogy az Üzemeltető ilyen esetekben, mindig a harmadik fél oldalán, az engedélyezési folyamat közben jóváhagyásra került adatokat tárolja.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

 

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1    Az Adatkezelésre az üzemeltető Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.2    Az Adatkezelés célja az üzemeltető internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, továbbá a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az üzemeltető felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Üzemetletök weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3    Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.4    Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei

6.1    Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2    Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

6.3    Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4    Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

VII. Az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

7.1    Az üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Üzemeltető az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2    Az üzemeltető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak. 

7.3    Az üzemeltető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Üzemeltetők érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4    Az üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.5    A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

7.6    Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7    Az üzemeltető, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.8    Az üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.9    Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.10    A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.11    Hirdetések, analitikák, és egyéb szolgáltatások adatgyűjtése:

Az üzemeltető weboldalán tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az üzemeltető weboldalán az alábbi hirdetők, harmadik partner kódjai vannak jelen. Kérünk, hogy a lentebb felsorolt partnerek adatkezelési szabályzatát is figyelmesen olvasd el, hogy megtudd, hogy milyen adatokat, és miért gyűjtenek. (Te döntésed fejezet)

Az internetes hirdetések kiszolgálása során keletkezett személyes adatok (pl. IP cím, cookie- és böngészőadatok) pszeudonimizáltak, azaz konkrét személy beazonosítására önmagukban nem alkalmasak. Több olyan jogos érdek felmerül az adatgyűjtés és profilalkotás közben, mint pl. a hirdetések személyre szabása vagy a csalás elleni védelem.

 

VIII. Az Adatkezelés időtartama

8.1    A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. 

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.2    A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Üzemeltető, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

8.3    A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1    Az üzemeltető külön Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9.2    Az egyes Adatkezelők által kezelt Személyes adatokat szükség esetén az érintett Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1    Az üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

10.2    Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Instagram, Tumblr, Twitter

10.3    Az üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

 

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1    Az üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2    Amennyiben az üzemeltető az orszagvaros.hu honlapon elérhető szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

11.3    Az üzemeltető az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

12.1    Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, belső üzenetben, stb) tájékoztatni kell.

12.2    A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1    A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

13.2    Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a jatek@orszagvaros.hu e-mail címen.

 

XIV. Te döntésed

14.1 Rendelkezés személyes adatokkal

14.1.1    Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

14.1.2    A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

14.1.3    Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

14.1.4    Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az üzemeltetötöl, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az sales(kukac)orszagvaros(pont)hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

14.1.5    Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

14.2. Cookie-k

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

14.3. Értesítések

A mobilalkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet neked a mobileszközödre. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatod az eszközöd beállításai között (értesítések engedélyezéses / tiltása).

14.4. Hirdetők, fizetőrendszert üzemeltetők, egyéb harmadik fél

Kérjük, hogy az oldalunkon, mobil-alkalmazásunkban működő hirdetők, egyéb harmadik felek adatkezelési szabályzatát is tanulmányozd.

Andoridos mobileszközödön lehetőséged van korlátozni a hirdetések adatgyűjtését.

Sales Contact: jatek@orszagvaros.hu

Facebook Audience Network: https://www.facebook.com/policy.php

Google AdMob: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google: https://privacy.google.com/

 

Kapcsolat:

Ha bármilyen kérdésed lenne a jelen Adatkezelési Szabályzat kapcsán, az alábbi elérhetőségeinken felteheted:
jatek@orszagvaros.hu
Deal-Inform Kft.
4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28.
Telefon: +36 30 2182131

 

Az Adatvédelmi Szabályzat 2018. október 2. napján hatályba lépett.

 

Vissza a kezdőlapra